Nhân vật Số bạc đặt Tỷ lệ thắng Thời gian đặt

Khu vực đặt cược

Server Nhân vật Khu vực XY Trạng thái
S1 - (Botan) VongXoayS1 Làng Cổ Thạch,khu vực 6 632,449 OFFLINE

Khu vực nhận thưởng

Server Nhân vật Khu vực XY Trạng thái
S1 - (Botan) BanBacS1 Làng Cổ Thạch,khu vực 8 255,555 OFFLINE

LỊCH SỬ Chiến Thắng

Phiên cũ Nhân vật Số bạc đặt Số bạc nhận Trạng thái Thời gian đặt

Nhân vật Số bạc đặt Tỷ lệ thắng Thời gian đặt

Khu vực đặt cược

Server Nhân vật Khu vực XY Trạng thái
S2 - (Arata) VongXoayS2 Làng Cổ Thạch,khu vực 6 632,449 OFFLINE

Khu vực nhận thưởng

Server Nhân vật Khu vực XY Trạng thái
S2 - (Arata) BanBacS2 Làng Cổ Thạch,khu vực 8 255,555 OFFLINE

LỊCH SỬ Chiến Thắng

Phiên cũ Nhân vật Số bạc đặt Số bạc nhận Trạng thái Thời gian đặt

Nhân vật Số bạc đặt Tỷ lệ thắng Thời gian đặt

Khu vực đặt cược

Server Nhân vật Khu vực XY Trạng thái
S3 - (Akimitsu) VongXoayS3 Làng Cổ Thạch,khu vực 6 632,449 OFFLINE

Khu vực nhận thưởng

Server Nhân vật Khu vực XY Trạng thái
S3 - (Akimitsu) BanBacS3 Làng Cổ Thạch,khu vực 8 255,555 OFFLINE

LỊCH SỬ Chiến Thắng

Phiên cũ Nhân vật Số bạc đặt Số bạc nhận Trạng thái Thời gian đặt

Top Đánh Ngày
Top Đánh Tuần
Top Đánh Tháng
Top Đánh Tháng Trước