Con số may mắn NSO

Ngày 06-12-2023

Lịch sử đánh

Nhân vật Con số Số xu Thời gian

Khu vực nhận

Server Nhân vật Khu vực Hệ số
Bokken somaymansn Làng tone khu 15 3
Shuriken + Tessen somaymansn Làng tone khu 15 3
Kunai somaymansn Làng tone khu 15 3
Katana somaymansn Làng tone khu 15 3
Tone somaymansn Làng tone khu 15 3

Mô tả