Con số may mắn làng lá

Ngày 06-12-2023

Lịch sử đánh

Nhân vật Con số Số bạc Thời gian

Khu vực nhận

Server Nhân vật Khu vực Hệ số
Làng Lá 1 SoMayManLL1 Làng lá khu 8 3
Làng Lá 2 SoMayManLL2 Làng lá khu 8 3
Làng Lá 4 SoMayManLL4 Làng lá khu 8 3
Làng Cát 5 SoMayManLC5 Làng lá khu 8 3
Làng Sương Mù 1 SoMayManSM1 Làng lá khu 8 3
Làng Sương Mù 6 SoMayManSM6 Làng lá khu 8 3
Kha Cô Tếch SoMayManKCT Làng lá khu 8 3
Hiền Sociu SoMayManHSC Làng lá khu 8 3

Mô tả