DANH SÁCH SHOP GAME

Số game: 2
Đánh giá: 57
Đang bán: 89
Đã bán: 97
Số game: 5
Đánh giá: 20
Đang bán: 16
Đã bán: 35
Số game: 2
Đánh giá: 15
Đang bán: 205
Đã bán: 71
Số game: 7
Đánh giá: 15
Đang bán: 0
Đã bán: 3
Số game: 1
Đánh giá: 5
Đang bán: 0
Đã bán: 7
Số game: 2
Đánh giá: 0
Đang bán: 0
Đã bán: 0

NICK ĐĂNG GẦN ĐÂY

Tất cả
vk+găng tl6 , 1 món 14, 9 món 12...
Server
(Kunai)
Class
(Tiêu)
Level
(70)
TTGT
(Không)
300,000đ
giày+găng tl1,bùa tl2...
Server
(Bokken)
Class
(Kiếm)
Level
(60)
TTGT
(Không)
170,000đ
mắt 3,vk tl8,găng tl7,bùa+ngọ...
Server
(Shuriken-Tessen)
Class
(Quạt)
Level
(79)
TTGT
(Không)
650,000đ
mắt 2,găng tinh luyện 0,3 món...
Server
(Bokken)
Class
(Quạt)
Level
(70)
TTGT
(Không)
350,000đ
vk tl 1, găng tl 3,2 món 14 cả ...
Server
(Bokken)
Class
(Tiêu)
Level
(69)
TTGT
(Không)
370,000đ
mắt 3, sét 9x, vk mcs,vk+bùa tl...
Server
(Tone)
Class
(Kiếm)
Level
(130)
TTGT
(Không)
800,000đ
mắt 2, vk + găng tl5,giày + bù...
Server
(Shuriken-Tessen)
Class
(Kiếm)
Level
(81)
TTGT
(Không)
350,000đ
vk tl 6, bùa + tbs tinh luyện 5 ...
Server
(Bokken)
Class
(Kiếm)
Level
(102)
TTGT
(Không)
350,000đ
găng tl6, vk tl5,sói 5* đồ ful...
Server
(Bokken)
Class
(Tiêu)
Level
(79)
TTGT
(Không)
300,000đ
mắt 2,vk tl6,găng tl5,quần+gi...
Server
(Bokken)
Class
(Tiêu)
Level
(60)
TTGT
(Không)
270,000đ
mắt 2 vk tl6,găng+bùa tl5,quầ...
Server
(Katana)
Class
(Cung)
Level
(69)
TTGT
(Không)
400,000đ
găng tl6,bùa tl5,giày+quần tl4...
Server
(Katana)
Class
(Kiếm)
Level
(69)
TTGT
(Không)
370,000đ
mắt 2, vk tl2 ,3 món 12, 1 món ...
Server
(Katana)
Class
(Kiếm)
Level
(59)
TTGT
(Không)
200,000đ
sét 9x,găng tinh luyện 8,quần...
Server
(Kunai)
Class
(Kiếm)
Level
(110)
TTGT
(Không)
2,000,000đ
vk14 mcs tinh luyện 6,3 món 12, ...
Server
(Shuriken-Tessen)
Class
(Cung)
Level
(58)
TTGT
(Không)
250,000đ
vk14 ,7 món 13, 2 món 12...
Server
(Kunai)
Class
(Tiêu)
Level
(90)
TTGT
(Không)
400,000đ
vk14 tinh luyện 6,mắt 2, 2 món...
Server
(Shuriken-Tessen)
Class
(Kiếm)
Level
(79)
TTGT
(Không)
300,000đ
vk mcs tinh luyện 4,3 món 12 c...
Server
(Bokken)
Class
(Kunai)
Level
(49)
TTGT
(Không)
150,000đ
vk+găng tinh luyện 6,ngọc tinh...
Server
(Kunai)
Class
(Tiêu)
Level
(91)
TTGT
(Không)
270,000đ
vk12,5 món 10,4 món 9...
Server
(Kunai)
Class
(Kiếm)
Level
(69)
TTGT
(Không)
150,000đ