Bùi Văn Tươi - @/thanhly


Game & DV: 2
Số nick đang bán: 98
Số nick đã bán: 102
Đánh giá: 57


Tất cả
vk+găng tl6 , 1 món 14, 9 món 12...
Server
(Kunai)
Class
(Tiêu)
Level
(70)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
300,000đ
giày+găng tl1,bùa tl2...
Server
(Bokken)
Class
(Kiếm)
Level
(60)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
170,000đ
mắt 3,vk tl8,găng tl7,bùa+ngọ...
Server
(Shuriken-Tessen)
Class
(Quạt)
Level
(79)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
650,000đ
mắt 2,găng tinh luyện 0,3 món...
Server
(Bokken)
Class
(Quạt)
Level
(70)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
350,000đ
vk tl 1, găng tl 3,2 món 14 cả ...
Server
(Bokken)
Class
(Tiêu)
Level
(69)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
370,000đ
mắt 3, sét 9x, vk mcs,vk+bùa tl...
Server
(Tone)
Class
(Kiếm)
Level
(130)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
800,000đ
mắt 2, vk + găng tl5,giày + bù...
Server
(Shuriken-Tessen)
Class
(Kiếm)
Level
(81)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
350,000đ
vk tl 6, bùa + tbs tinh luyện 5 ...
Server
(Bokken)
Class
(Kiếm)
Level
(102)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
350,000đ
găng tl6, vk tl5,sói 5* đồ ful...
Server
(Bokken)
Class
(Tiêu)
Level
(79)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
300,000đ
mắt 2,vk tl6,găng tl5,quần+gi...
Server
(Bokken)
Class
(Tiêu)
Level
(60)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
270,000đ
mắt 2 vk tl6,găng+bùa tl5,quầ...
Server
(Katana)
Class
(Cung)
Level
(69)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
400,000đ
găng tl6,bùa tl5,giày+quần tl4...
Server
(Katana)
Class
(Kiếm)
Level
(69)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
370,000đ
mắt 2, vk tl2 ,3 món 12, 1 món ...
Server
(Katana)
Class
(Kiếm)
Level
(59)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
200,000đ
sét 9x,găng tinh luyện 8,quần...
Server
(Kunai)
Class
(Kiếm)
Level
(110)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
2,000,000đ
vk14 mcs tinh luyện 6,3 món 12, ...
Server
(Shuriken-Tessen)
Class
(Cung)
Level
(58)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
250,000đ
vk14 ,7 món 13, 2 món 12...
Server
(Kunai)
Class
(Tiêu)
Level
(90)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
400,000đ
vk14 tinh luyện 6,mắt 2, 2 món...
Server
(Shuriken-Tessen)
Class
(Kiếm)
Level
(79)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
300,000đ
vk mcs tinh luyện 4,3 món 12 c...
Server
(Bokken)
Class
(Kunai)
Level
(49)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
150,000đ
vk+găng tinh luyện 6,ngọc tinh...
Server
(Kunai)
Class
(Tiêu)
Level
(91)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
270,000đ
vk12,5 món 10,4 món 9...
Server
(Kunai)
Class
(Kiếm)
Level
(69)
TTGT
(Không)
Lượng
(0)
150,000đ