Phương Phạm - @/phuongpham


Game & DV: 4
Số nick đang bán: 110
Số nick đã bán: 858
Đánh giá: 59


Tất cả
vu khi tinh thach...
Server
(Senju Hashirama)
Vũ khí
(+12 đến +13)
Rank
(Rank 0)
Lớp
(Dao Găm – Phong)
Tình trạng nick
(Đăng ký ảo)
10,000đ
vu khi tinh thach...
Server
(Senju Hashirama)
Vũ khí
(+12 đến +13)
Rank
(Rank 0)
Lớp
(Ám khi – Thổ)
Tình trạng nick
(Đăng ký ảo)
10,000đ
vu khi tinh thach...
Server
(Senju Hashirama)
Vũ khí
(+12 đến +13)
Rank
(Rank 0)
Lớp
(Dao Găm – Phong)
Tình trạng nick
(Đăng ký ảo)
10,000đ
vu khi tinh thach...
Server
(Senju Hashirama)
Vũ khí
(+12 đến +13)
Rank
(Rank 0)
Lớp
(Dao Găm – Phong)
Tình trạng nick
(Đăng ký ảo)
10,000đ
vũ khí tinh ...
Server
(Senju Hashirama)
Vũ khí
(+14 đến +15)
Rank
(Rank 0)
Lớp
(Ám khi – Thổ)
Tình trạng nick
(Đăng ký ảo)
10,000đ