DỊCH VỤ Ninja Huyền Thoại - Bán Vật Phẩm Sv Arata

Chọn:
Chọn:

*Lưu ý:
- Ae vui lòng không để bỏ mã rương trước khi nhập thông tin Nick, để bên mình chuyển đồ vào Nick.
- Khuyến cáo ae gửi thông tin Clone để không bị bên mình đăng nhập, gián đoạn việc up nick chính.
- Clone phải trên Level 15 mới giao dịch được.