DỊCH VỤ LMD - Chẵn Lẻ Bạc

Tham gia link Discord: https://discord.gg/DHTVMEX

Thể thức:
Người chơi dự đoán dame bù nhìn, Dame Chẵn hoặc Lẻ. Qua trường Konoha giao dịch xu với:

  • Server 1: Nhân vật ChanLeS1 đứng tại "Trường Konoha Khu 8",
  • Server 2: Nhân vật: ChanLeS2 đứng tại "Trường Konoha Khu 8",
  • Số bạc đặt Tối thiểu: 50.000 Bạc/ Tối đa: 1.000.000 Bạc

Cách chơi:
Người chơi chat riêng với nhân vật ChanLe:

  • Chat riêng số bạc vừa giao dịch + Chan hoặc Le
  • Nhân vật ChanLe mời giao dịch.
  • Nhân vật ChanLe chat lại Xác nhận rồi đánh bù nhìn 1 cái.
    (Trường hợp lag đánh 2 cái thì tính đòn đánh đầu tiên).

Quà nhận lại:
Nếu đúng, nhận lại 1.8 số bạc đã đặt.
Nếu sai, người chơi mất bạc. 

Tiền:
Từ
đến

Bảng giá

# Tên Tiền công Thanh toán