DỊCH VỤ Làng Lá - Bán Bạc All Server

 Chọn:  
Số tiền:
 Hệ số: 
(*)Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 2,000,000đ

Ae chọn số tiền và nhận số bạc tương ứng.
Ghi tài khoản mật khẩu nick clone, mình sẽ giao dịch bạc vào đó.
Sau ae tự chuyển về nick chính.
Lưu ý: Không để mã cấp 2

KHU VỰC

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
Làng Lá 1 DaiLyGameLL1 Làng lá khu 8 OFFLINE
Làng Lá 2 DaiLyGameLL2 Làng lá khu 8 OFFLINE
Làng Lá 4 DaiLyGameLL4 Làng lá khu 8 OFFLINE
Làng Cát 5 DaiLyGameLC5 Làng lá khu 8 OFFLINE
Làng Sương Mù 1 DaiLyGameSM1 Làng lá khu 8 OFFLINE
Làng Sương Mù 6 DaiLyGameSM6 Làng lá khu 8 OFFLINE
Kha Cô Tếch DaiLyGameKCT Làng lá khu 8 OFFLINE
Hiền Sociu DaiLyGameHSC Làng lá khu 8 OFFLINE

Dịch Vụ Tương Tự