DỊCH VỤ WOWs - Treo Up Thuê

Chọn:
Chọn:

Ae lưu ý làm hết nhiệm vụ chính tuyến để Nhân vật có thể đến được map cao nhất.
Thơi gian treo tính từ khi nick được nhận bắt đầu treo.


Liên hệ Fanpage DailyGame.vn để được hỗ trợ nếu có vấn đề.