#4088

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 69

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: vk tl 1, găng tl 3,2 món 14 cả vk

370,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 69

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: vk tl 1, găng tl 3,2 món 14 cả vk

Tài khoản liên quan

...
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 77
TTGT: Không
120,000đ
kunai79; full +8;con 57m yên ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Kunai
Level: 79
TTGT: Không
131,000đ
cung79; full8...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Cung
Level: 79
TTGT: Không
130,000đ
....
Server: Katana
Class: Tiêu
Level: 74
TTGT: Không
140,000đ

Edit on game/setting/footer