DANH SÁCH SHOP GAME

Số game: 2
Đánh giá: 57
Đang bán: 89
Đã bán: 97
Số game: 1
Đánh giá: 24
Đang bán: 0
Đã bán: 46
Số game: 5
Đánh giá: 20
Đang bán: 16
Đã bán: 35
Số game: 2
Đánh giá: 15
Đang bán: 206
Đã bán: 70

NICK ĐĂNG GẦN ĐÂY

Tất cả
vk+găng tl6 , 1 món 14, 9 món 12...
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 70
TTGT: Không
300,000đ
giày+găng tl1,bùa tl2...
Server: Bokken
Class: Kiếm
Level: 60
TTGT: Không
170,000đ
mắt 3,vk tl8,găng tl7,bùa+ngọ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 79
TTGT: Không
650,000đ
mắt 2,găng tinh luyện 0,3 món...
Server: Bokken
Class: Quạt
Level: 70
TTGT: Không
350,000đ
vk tl 1, găng tl 3,2 món 14 cả ...
Server: Bokken
Class: Tiêu
Level: 69
TTGT: Không
370,000đ
mắt 3, sét 9x, vk mcs,vk+bùa tl...
Server: Tone
Class: Kiếm
Level: 130
TTGT: Không
800,000đ
mắt 2, vk + găng tl5,giày + bù...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Kiếm
Level: 81
TTGT: Không
350,000đ
vk tl 6, bùa + tbs tinh luyện 5 ...
Server: Bokken
Class: Kiếm
Level: 102
TTGT: Không
350,000đ
găng tl6, vk tl5,sói 5* đồ ful...
Server: Bokken
Class: Tiêu
Level: 79
TTGT: Không
300,000đ
mắt 2,vk tl6,găng tl5,quần+gi...
Server: Bokken
Class: Tiêu
Level: 60
TTGT: Không
270,000đ
mắt 2 vk tl6,găng+bùa tl5,quầ...
Server: Katana
Class: Cung
Level: 69
TTGT: Không
400,000đ
găng tl6,bùa tl5,giày+quần tl4...
Server: Katana
Class: Kiếm
Level: 69
TTGT: Không
370,000đ
mắt 2, vk tl2 ,3 món 12, 1 món ...
Server: Katana
Class: Kiếm
Level: 59
TTGT: Không
200,000đ
sét 9x,găng tinh luyện 8,quần...
Server: Kunai
Class: Kiếm
Level: 110
TTGT: Không
2,000,000đ
vk14 mcs tinh luyện 6,3 món 12, ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Cung
Level: 58
TTGT: Không
250,000đ
vk14 ,7 món 13, 2 món 12...
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 90
TTGT: Không
400,000đ
vk14 tinh luyện 6,mắt 2, 2 món...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Kiếm
Level: 79
TTGT: Không
300,000đ
vk mcs tinh luyện 4,3 món 12 c...
Server: Bokken
Class: Kunai
Level: 49
TTGT: Không
150,000đ
vk+găng tinh luyện 6,ngọc tinh...
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 91
TTGT: Không
270,000đ
vk12,5 món 10,4 món 9...
Server: Kunai
Class: Kiếm
Level: 69
TTGT: Không
150,000đ