DANH SÁCH SHOP GAME

Số game: 2
Đánh giá: 57
Đang bán: 58
Đã bán: 93
Số game: 1
Đánh giá: 24
Đang bán: 0
Đã bán: 46
Số game: 5
Đánh giá: 20
Đang bán: 17
Đã bán: 34
Số game: 2
Đánh giá: 15
Đang bán: 208
Đã bán: 68

NICK ĐĂNG GẦN ĐÂY

Tất cả
vk tl7,3 món 12 cả vk còn 33m y...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Kunai
Level: 59
TTGT: Không
200,000đ
vk12 tinh luyện 5 đồ full 8 c...
Server: Bokken
Class: Tiêu
Level: 42
TTGT: Không
150,000đ
vk+ găng tay tl6 ,vk14 đồ full1...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Kiếm
Level: 90
TTGT: Không
370,000đ
2 món 12 cả vk 4 món 10, 4 món...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Tiêu
Level: 58
TTGT: Không
150,000đ
full 12 còn 1 tỷ 1 yên...
Server: Katana
Class: Kiếm
Level: 49
TTGT: Không
270,000đ
vk12 mcs đồ full 8 còn 41m yên...
Server: Bokken
Class: Đao
Level: 49
TTGT: Không
150,000đ
vk 12 mcs, đồ full 8 còn 31m y...
Server: Kunai
Class: Kiếm
Level: 41
TTGT: Không
150,000đ
vk+găng tay+tbs tl6 có skill 10x ...
Server: Bokken
Class: Kiếm
Level: 120
TTGT: Không
1,000,000đ
yoyo+găng tay tl8 , giày+bùa tl7...
Server: Bokken
Class: Quạt
Level: 130
TTGT: Không
1,650,000đ
có skill 10x, 8 món 9x, găng tl7...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 127
TTGT: Không
1,150,000đ
vk tinh luyện 4,2 món 14, còn l...
Server: Bokken
Class: Kiếm
Level: 79
TTGT: Không
250,000đ
vk15, 2 món 14,2 món 12,1 món 10...
Server: Tone
Class: Kunai
Level: 123
TTGT: Không
500,000đ
3 món 12 cả vk, 4 món 10, 2 mó...
Server: Bokken
Class: Kunai
Level: 59
TTGT: Không
150,000đ
vk12 , 1 món 10 còn lại 8 và 1...
Server: Kunai
Class: Đao
Level: 42
TTGT: Không
150,000đ
4 món 12 cả vk 6 món 9 còn 51...
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 60
TTGT: Không
170,000đ
3 món,4 món 10 , 2 món 9,1 món ...
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 59
TTGT: Không
150,000đ
vk tl5 , găng+bùa tl4 có skill 1...
Server: Katana
Class: Đao
Level: 130
TTGT: Không
1,550,000đ
mắt 3,vk tl9,găng+quần+giày+b...
Server: Bokken
Class: Cung
Level: 60
TTGT: Không
920,000đ
vk mcs,+găng tay linh luyện,3 m...
Server: Kunai
Class: Đao
Level: 61
TTGT: Không
170,000đ
mắt 2,7 món 12 cả vk,3 món 8 ...
Server: Bokken
Class: Đao
Level: 69
TTGT: Không
280,000đ