DANH SÁCH SHOP GAME

Số game: 2
Đánh giá: 50
Đang bán: 95
Đã bán: 69
Số game: 2
Đánh giá: 15
Đang bán: 248
Đã bán: 54
Số game: 7
Đánh giá: 15
Đang bán: 0
Đã bán: 3
Số game: 1
Đánh giá: 13
Đang bán: 361
Đã bán: 24

NICK ĐĂNG GẦN ĐÂY

Tất cả
....
Server: Kunai
Class: Kiếm
Level: 98
TTGT: Không
600,000đ
....
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 57
TTGT: Không
170,000đ
....
Server: Katana
Class: Kiếm
Level: 79
TTGT: Không
350,000đ
....
Server: Katana
Class: Đao
Level: 99
TTGT: Không
1,500,000đ
9 món 10, vk8...
Server: Bokken
Class: Kunai
Level: 80
TTGT: Không
160,000đ
2 món 11 cả vk11,6 món 10 , 1 m...
Server: Bokken
Class: Cung
Level: 59
TTGT: Không
100,000đ
1 bhtc không khóa , vk12,2 món 1...
Server: Tone
Class: Kunai
Level: 77
TTGT: Không
250,000đ
4 món 12, 1 món 11 , 9 , 4 món 1...
Server: Bokken
Class: Cung
Level: 85
TTGT: Không
180,000đ
tộc trưởng gia tộc cấp 5, ...
Server: Katana
Class: Tiêu
Level: 130
TTGT: Không
1,250,000đ
găng tl8,yoyo tinh luyện 9, vk+g...
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 130
TTGT: Không
1,850,000đ
2 món 12 cả vk,2 món 10,1 món ...
Server: Bokken
Class: Tiêu
Level: 94
TTGT: Không
250,000đ
9 món 9x, 9 món 12 cả vk còn 1...
Server: Bokken
Class: Tiêu
Level: 115
TTGT: Không
470,000đ
....
Server: Katana
Class: Kiếm
Level: 79
TTGT: Không
700,000đ
full 8 còn 23m yên...
Server: Kunai
Class: Quạt
Level: 41
TTGT: Không
65,000đ
....
Server: Kunai
Class: Đao
Level: 98
TTGT: Không
1,000,000đ
....
Server: Shuriken-Tessen
Class: Kunai
Level: 58
TTGT: Không
220,000đ
full 8 còn 32m yên...
Server: Kunai
Class: Quạt
Level: 41
TTGT: Không
65,000đ
....
Server: Kunai
Class: Đao
Level: 110
TTGT: Không
800,000đ
full 8 còn 35m yên...
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 41
TTGT: Không
65,000đ
....
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 120
TTGT: Không
350,000đ